Yahoo Webbsökning

 1. Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013:2013:801...

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk...

  t.o.m. SFS 2017:768 SFS nr: 2013:801 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att ...

 2. Prop. 1996/97:3: I den inledande bestämmelsen anges ramen för bibliotekslagen. Den rymmer hela det offentliga biblioteksväsendet. Med detta avses de bibliotek som ...

 3. Bibliotekslagen – Wikipedia

  sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotekslagen

  Bibliotekslagen är en svensk lag som trädde i kraft den 1 januari 2014 och ersatte 1996 års bibliotekslag . Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna ...

 4. Fakta om bibliotek - Svensk biblioteksförening

  www.biblioteksforeningen.se/fakta-om-bibliotek

  Bibliotekslagen. Sveriges nuvarande bibliotekslag (2013:801) trädde i kraft 1 januari 2014, och sätter ramarna för verksamheten vid landets offentligt finansierade ...

 5. Promemorians huvudsakliga innehåll 7 1 Författningsförslag 9 2...

  www.regeringen.se/contentassets/99b546bd5ae843a08a0dd2ac...

  Bibliotekslagen omfattar hela det allmänna och offentligt finansierade biblioteksväsendet, det vill säga kommunala och statliga bibliotek.

 6. Bibliotekslag (1996:1596) Svensk författningssamling...

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk...

  t.o.m. SFS 2012:912 SFS nr: 1996:1596 2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell ...

 7. Regeringens proposition 2012/13:147

  www.regeringen.se/contentassets/353da7cc192a4988b4dac3be...

  Bibliotekslagen omfattar hela det allmänna biblioteksväsendet, det vill säga bibliotek som kommuner, landsting och staten ansvarar för. Lagen

 8. Biblioteksplaner | Biblioteksstatistik

  biblioteksstatistik.blogg.kb.se/uppdrag-planer

  I och med nya bibliotekslagen som just trädde i kraft ska all biblioteksverksamhet som landstinget är huvudman för ingå i deras biblioteksplan. Svara.

 9. Förslaget till ny bibliotekslag är klart | Biblioteken.fi

  www.biblioteken.fi/sv/nyheter/aktuellt-i-biblioteksbranschen/...

  Lagen som gäller de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster förnyas. Meningen är att den nya bibliotekslagen träder i kraft den 1 januari 2017.

 10. För det demokratiska samhällets utveckling

  wwwbiblioteksfor.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2017/01/for...

  3 För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid lan-